Administració de finques PROFESSIONALS AL TEU SERVEI

Administradors col·legiats

La nostra empresa la formem un equip humà amb ampli personal dedicat en exclusiva a diferents tasques, tant administratives i Comptables com d’Assessorament Jurídic i Gestió d’Assegurances, per poder oferir un bon servei a les comunitats de propietaris que s’administren des de les nostres dependències.

Per dur a terme aquestes tasques, els responsables de l’empresa, així com tot l’equip administratiu, hem disposat una manera pròpia de treball que ens permet tenir un perfecte seguiment de les Comunitats i abans de res, que els nostres clients se sentin segurs amb la nostra gestió , a partir de la transparència de les dades i documentació que està en el nostre despatx, sempre a disposició de tots els copropietaris, així com una estreta relació amb els presidents de cada comunitat per poder conèixer, de la manera més propera possible, els problemes que puguin sorgir en una finca.

La gestió que realitzem, referida a les Comunitats la desglossem en dos punts; 1er Gestió Administrativa i 2on Gestió Comptable, en concordança a l’estructura d’empresa que hem assumit. Tot això perquè el funcionament dins d’una comunitat, tant dels Òrgans de govern intern, com de les responsabilitats de cada un dels propietaris, siguin el més àgil possible alhora que segures i responsables.

La Gestió Administrativa

Dins d’aquest apartat el nostre principal objectiu és l’Assessorament a tots els membres de la comunitat. Per això ens oferim a resoldre tots els dubtes puguin suscitar-se en la interpretació i compliment de la Llei de Propietat Horitzontal, Codi Civil Català, i normes estatutàries que puguin existir dins de la copropietat. De la mateixa manera que posem el nostre interès en què la comunitat tingui un bon funcionament, moderant i tractant els problemes d’índole Comunitari que es produeixin.

Les Convocatòries a Juntes, ja siguin Ordinàries o bé Extraordinàries, aixecament i compliment de les respectives Actes de les reunions celebrades, remetent còpia de les mateixes i dels acords adoptats a cada un dels Propietaris que formen les comunitats.

Tots els processos que s’hagin de dur a terme, ja siguin d’índole jurídic com de reclamacions de tipus administratiu o bé destinades a algun o alguns propietaris en particular, diligències i avisos dins el marc que la Llei té previst per a cada un dels casos que ens ocupi.

La Gestió Comptable

Tramitar el cobrament de les quotes que estableixi la Comunitat per a l’adequat manteniment i conservació de la Finca, ocupa el principal objectiu d’aquest bloc, considerant un dels principals engranatges per a la correcta activitat de les comunitats.

El pagament de tots els rebuts que pertanyen a subministraments d’aigua, forces elèctriques dels elements comuns, així com el pagament i la comprovació de totes les factures que pertanyen a reparacions efectuades en la part comuna.

Efectuar les liquidacions anuals de cada exercici per grups de comptes i estats de comptes corresponents a cada propietari, entre pressupost sol·licitat i despeses reals.

La petició de pressupostos i l’estudi detallat dels mateixos per a totes les reparacions, obres, millores … que s’ocasionen en els espais comuns de la Finca, de la manera que més convingui a la Comunitat.